Wolontariat PDF Drukuj Email

                                                         

 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOLNEGO  KLUBU WOLONTARIUSZA POMOST  NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

  „Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest

                                                                                       nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                                                                                                                                       Jan Paweł II.

 

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „POMOST”

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

 1. 1.Podstawa prawna – Ustawa z dnia 14 lipca 2014 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz.1118)

 

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
 • prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
 • promowanie życia bez uzależnień.

& 1
Postanowienia ogólne

 

1) Wolontariat - to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4) Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo –wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.

5) Opiekę nad Kołem sprawuje: wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, który czuwa  nad tym aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjną członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także jest  łącznikiem między uczniami a Dyrektorem Szkoły. 

 

& 2
Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie  z ideą wolontariatu.

3.Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami

i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

7.   Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np.: praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom  w organizowaniu zajęć różnego typu.

 8.  Stała współpraca i włączanie się  w akcje prowadzone przez inne organizacje. 

& 3
Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.

3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach wolontariuszy.

7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.

10.     W przypadku , kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji  ale też nie otrzyma dodatkowych punktów za swoja pracę.

 

12. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

 

Każdy członek Koła ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje. 

 

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

 

& 4
Obszary działania

Aktywność wolontariuszy zgodnie z założeniami programu ukierunkowana jest na cztery obszary:

 • Obszar I – My i wolontariat;
 • Obszar II – My dla Polski;
 • Obszar III – My dla społeczności lokalnej;
 • Obszar IV – My dla szkoły.

 

& 5
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika punktów na plus.
 • Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
 • Nagroda książkowa na zakończenie gimnazjum dla najaktywniejszych wolontariuszy.
 • Uczniowie klas III , otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają dodatkowe punkty, które są brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól średnich.

& 6

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

 • Na czele Koła Wolontariatu stoją dwaj koordynatorzy wolontariatu.
 • Członkowie Koła oraz Opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają  Dyrekcji Szkoły.

& 7

Sposoby ewaluacji:

 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • zdjęcia z imprez;
 • podziękowania od osób i instytucji;
 • Karty Pracy Wolontarystycznej.

 

 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Załącznik nr 1 - Zgoda rodziców na udział dziecka w działaniach  Szkolnego Koła Wolontariatu;

Załącznik nr 2 – Deklaracja przynależności do Koła Wolontariatu;

Załącznik nr 3 – Karta Wolontariusza;

Załącznik nr 4 – Karta aktywności Wolontariusza

 

Źródło:

- Mariusz Kołodziejski „PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU, CZYLI JAK ZORGANIZOWAĆ „SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA”?”