Samorzad Uczniowski PDF Drukuj Email

 

Spis treści

 

Skład samorządu w roku szkolnym 2016/2017

Opiekun:


Monika Stepaniuk

 

 

Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego:   Szymon Żukowski

 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 

Kij Weronika –zastępca

 

Purpurowicz Izabela- członek

 

Wójtowicz Julia- członek

 

Kowalczyk Julia – członek

 

Mielczarek Grzegorz- członek

 

 

 

 

<< do spisu treści 

 

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 clipboard02

 

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO  

im. JANA PAWŁA II

w DODBRYM MIEŚCIE

 

  

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2016/2017:

 

 • Øorganizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • Øwspółdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • Øudział w akcjach charytatywnych
 • Øpatronowanie uroczystościom gimnazjalnym i państwowym
 • Øorganizacja dyskotek
 • Øzamieszczanie informacji o działalności SU na stronie internetowej

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI


TERMIN

Opracowanie rocznego planu pracy samorządu

Zebranie Rady Samorządu, podział samorządu na sekcje, ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji.

wrzesień/ październik

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

 

Planowanie i organizacja Dnia Edukacji Narodowej:

 • przygotowanie plebiscytu na
 • nauczycielanajserdeczniejsze życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom szkoły, przygotowanie słodkiego poczęstunku w pokoju nauczycielskim dla nauczycieli i innych pracowników.

październik

 Światowy dzień Tolerancji

Przygotowanie przez klasy plakatów na temat dnia tolerancji.

listopad
(10 XI)

Andrzejki w naszej szkole

Klasowe uroczystości.

listopad

Dzień Integracji Międzyklasowej

Planowanie i organizacja dnia integracji międzyklasowej.

 grudzień
(6 XII)

Mikołajki szkolne

Przygotowanie słodkiego poczęstunku dla uczniów
i pracowników szkoły oraz dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

grudzień

Apel świąteczny

Planowanie i organizacja apelu świątecznego.

Konkurs na najpiękniejszą dekorację klasy.

grudzień

Piątek 13

Rozdawanie koniczynek i słoniķów przez wyznaczonych uczniów-przesądy.

styczeń

Walentynki szkolne

 • Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”,
 • zorganizowanie „czerwonego dnia”,
 • „Z kim będziesz jeść kolację?”.

luty

Dzień bez agresji

 • Przygotowanie plakatów przez klasy
 • „Zielony dzień”
 • Godziny wychowawcze

marzec

Wielkanoc w szkole

Dekoracje świąteczne:

 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej,
 • dekoracja świąteczna szkoły,
 • zabawa w znajdowanie jajek.

marzec/ kwiecień

Dzień Otwarty Szkoły

 • Przygotowanie planu dnia,
 • Opieka nad uczniami klas VI,
 • Oprowadzanie gości po szkole.

kwiecień/maj

Dzień Kobiet/ Mężczyzn

Szczęśliwe numerki dla pań/ panów

marzec

Festyn rodzinny, dzień sportu

Współorganizacja festynu:

 • pomoc w organizowaniu fantów i nagród na festyn oraz innych konkursów;
 •  turnieje międzyklasowe w m.in. plażówce,  piłce nożnej, ping -pongu

maj/ czerwiec

Nocne spotkania klas III, maratony filmowe

Organizacja z wychowawcami

kwiecień/maj

Dyskoteki szkolne

 • Organizacja dyskotek szkolnych
 • Przygotowanie sprzętu oraz muzyki

Wg ustaleń
z dyrektorem

Dzień postaci

 • Konkurs międzyszkolny na przebranie
   za postać
 

Maratony filmowe

Projekcje filmów.

Wg ustaleń
z dyrektorem

Poznajemy kultury świata w epokach

Organizacja imprezy:

 • planowanie,
 • przygotowanie planu uroczystości,
 • losowanie przez gospodarzy klas państwa,
 • słynna postać,
 • przygotowanie i omówienie państwa
  w wybranej epoce historycznej.

1 VI

Bal Absolwentów

Organizacja wspólnie z Radą Rodziców

czerwiec

Zakończenie roku szkolnego.

Pożegnanie absolwentów

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego (przygotowanie i pomoc w jego prowadzeniu).

czerwiec

Organizacja kiermaszy ciast

Przygotowywanie i prowadzenie kiermaszy ciast.

Według potrzeb

Akcja nakrętki  dla Florka

Zbieranie nakrętek.

Cały rok szkolny

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2015/2016

Podsumowanie działalności SU i przygotowanie

Sprawozdania.

czerwiec

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego uwzględnia propozycje przedstawicieli SU i wszystkich uczniów oraz jest spójny

z kalendarium wydarzeń szkoły na rok szkolny 2016/2017.

 

Spotkania Samorządu Uczniowskiego będą odbywać się w miarę potrzeb z inicjatywy opiekuna bądź przedstawicieli SU.

 


 

<< do spisu treści 

 

Regulamin

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

.

 

 • Art. 55 ust.5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1943 ze zm.),

 

 

 

§ 1

 

Cele Samorządu Uczniowskiego

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To jeden z organów szkoły, którego najważniejszymi celami są:

 

 1. 1)reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej,
 2. 2)organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej,
 3. 3)współdziałanie z innymi organami szkoły,
 4. 4)inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniuRadą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły,
 5. 5)przestrzeganie zapisów statutowych szkoły,
 6. 6)dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw uczniów,
 7. 7)podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia w grupie,
 8. 8)kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników,
 9. 9)poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek szkoły,
 10. 10)rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Prawa i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

 

Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 

 1. 1)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede wszystkim – stawianymi wymaganiami,
 2. 2)prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzaniakarania uczniów,
 3. 3)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 4. 4)prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu,
 5. 5)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 6. 6)prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań,
 7. 7)prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,
 8. 8)prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły,
 9. 9)prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania,
 10. 10)prawo opiniowania, na prośbę Dyrektora, pracy nauczycieli.

 

§ 3

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 

Do zadań Samorządu należą:

 

 1. 1)opracowanie planu działania, regulaminu SU,
 2. 2)przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów,

 

ich wniosków i opinii,

 

 1. 3)współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego, pozalekcyjnego, np. koła zainteresowań, sekcje sportowe, działalność kulturalna, rozrywkowa, turystyczna,
 2. 4)kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku,
 3. 5)inicjowanie różnorodnych akcji, happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na rzecz szkoły i środowiska,
 4. 6)organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 5. 7)typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe zachowania, rozstrzyganie sporów między uczniami,
 6. 8)organizowanie akcji charytatywnych,
 7. 9)informowanie społeczności szkolnej o działalności SU.

 

§ 4

 

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

 1. 1.Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
 2. 2.W skład Rad Klasowych Samorządów wchodzą:
  1. 1)przewodniczący Rady Klasowej,
  2. 2)zastępca przewodniczącego Rady Klasowej,
  3. 3)skarbnik Rady Klasowej,
  4. 4)sekretarz Rady Klasowej.

 

 1. 3.Wybory do Rad Klasowych w głosowaniu jawnym następują10 września każdego roku.
 2. 4.Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego następują w głosowaniu tajnym całej społeczności uczniowskiej do końca września każdego roku.
 3. 5.W skład Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele wszystkich klas.
 4. 6.Kadencja SU trwa cały rok szkolny.
 5. 7.Nad działalnością Samorządu czuwa Opiekun SU.
 6. 1.Samorząd prowadzi dokumentację, do której należą: plan pracy, regulamin, gazeta SU, kronika, sprawozdania, protokoły i uchwały SU.
 7. 2.Dokumentację nadzoruje Opiekun SU.
 8. 3.Regulamin SU jest uchwalany większością głosów na pierwszym posiedzeniu SU.
 9. 4.Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

  

§ 5

 

Obowiązki Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego

 

Do obowiązków Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego należą:

 

 1. 1)wspieranie i udzielanie pomocy w działalności Samorządu, w szczególnościprzedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły,
 2. 2)zapoznanie SU z programami szkoły i ze statutem,
 3. 3)informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym,szczególności w WSO, statucie i innych,
 4. 4)zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU,
 5. 5)przyjmowanie opinii, sądów, wniosków SU, podejmowanie merytorycznej dyskusji, zapraszanie przedstawicieli SU do udziału w posiedzeniach Rady PedagogicznejRady Rodziców,
 6. 6)czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły,
 7. 7)zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organami szkoły i organizacjami,
 8. 8)Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 7

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Do obowiązków Opiekuna SU należy:

 

 1. 1)wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły,
 2. 2)koordynowanie pracy SU,
 3. 3)inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniuwspółpracy,
 4. 4)informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,
 5. 5)motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU,
 6. 6)przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU,
 7. 7)kadencja Opiekuna trwa jeden rok.

 

§ 8

 

Ordynacja wyborcza

 

 1. 1.Wybory do Rady SU są tajne i odbywają się do końwrześnia.
 2. 2.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie.
 3. 3.Do Rady SU kandydują uczniowie wytypowani wcześniej przez klasy.
 4. 4.Kandydata do Rady SU powinny cechować: śmiałość, otwartość, poczucie humoru, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i negocjowania, chęć pomagania innym, pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie, co najmniej dobra ocena z zachowania, dobre oceny w nauce, bezinteresowność, życzliwość, optymizm.
 5. 5.Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci naprzedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie.
 6. 6.Kampania trwa do dnia wyborów.
 7. 7.W skład Rady SU wchodzą  przedstawiciele wszystkich klas.
 8. 8.Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeńz największą liczba głosów  w wyborach
 9. 9.Opiekunem SU zostaje nauczyciel,  który przyjął zaproszenieRady Uczniowskiej
   na pełnienie tej funkcji.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  28.09. 2017r.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

 

 1. 1.Żukowski Szymon- przewodniczący
 2. 2.Kij Weronika –zastępca
 3. 3.Purpurowicz Izabela- członek
 4. 4.Wójtowicz Julia- członek
 5. 5.Kowalczyk Julia – członek
 6. 6.Mielczarek Grzegorz- czł

 

 

<< do spisu treści